Voorbeeld projecten

Nieuw leven voor het Cuypershuis

Het Cuypershuis is een museum gevestigd in Roermond. In 1853 is het door Pierre Cuypers ontworpen als woonhuis voor zijn eigen familie, maar mede ook voor ateliers en kunstwerkplaatsen. Pierre Cuypers is de eerste Nederlandse architect van internationale betekenis in de moderne tijd. Vanaf 1932 is het Cuypershuis gaan dienen als museum in Roermond.

Opdracht
Zoals bekend loopt het aantal bezoeken aan musea de laatste jaren al sterk terug. Om dit tegen te gaan bij Cuypershuis is er gekeken of er een eigentijdse toevoeging aan het museum kon worden toegevoegd zodat het weer zou herleven. Het Cuypers’ Lab is daarom in 2012 in leven geroepen. Het Cuypers’ lab staat in het teken van 3D-printen en de mogelijkheden daarvan. De interesse bleek dermate groot dat het tijdelijke concept van het Cuypers’ Lab naar een permanente vorm omgezet werd. Het Cuypershuis heeft geprobeerd een subsidie hiervoor aan te vragen bij de provincie, maar dit verzoek is afgewezen. Om een eventuele subsidie van de gemeente Roermond te ontvangen wil de gemeente een businessplan ontvangen omtrent het Cuypers’ Lab. Alleen het Cuypershuis beschikte niet over de kennis om te beoordelen of het Cuypers’ Lab een meerwaarde zou blijven creëren voor het Cuypershuis en haar omgeving. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan Fontys studenten van de minor ‘Ondernemerschap’. Aan hun was de vraag om de mogelijkheden te onderzoeken en een businessplan te schrijven.

Resultaat
De studenten van de minor Ondernemerschap hebben een uitstekend businessplan opgeleverd. Het resultaat mag er zijn; het Cuypers’ Lab blijft bestaan!

Read more

Nieuw leven voor de stichting

Stichting X in Eindhoven heeft als doel om MBO studenten een stageplaats te bieden, waar ze zichzelf kunnen ontplooien. De stichting heeft een capaciteit voor studenten. De stichting biedt stageplaatsen aan in de afdelingen; Web-applicaties & multimedia, Muziek & Media, Fashion & Customize, Art & Design en Concepting. Voornamelijk studenten met een ‘rugzak’ krijgen via deze stichting de kans om stage te lopen en af te studeren waardoor er minder uitval is bij MBO scholen.
Echter is deze stichting financieel erg afhankelijk van stakeholders. De stakeholders willen stoppen met de financiële bijdrage, daarom moet er een businessplan komen dat de stakeholders ervan moet overtuigen dat ze binnen enkele maanden financieel onafhankelijk kunnen opereren. Dit is noodzakelijk voor het voortbestaan van de stichting.

Opdracht en realisatie
Er werd door een groep studenten van de Fontys minor ‘Ondernemerschap’ gekeken naar de mogelijkheden en kansen voor de stichting. Waar zou de stichting op in kunnen inspringen? Zijn er nieuwe vormen van financiering mogelijk voor de stichting? Moet er op een extra doelgroep worden gericht? Dit zijn allemaal vragen die zijn beantwoord in het businessplan. Daarnaast is er ook een communicatieplan geschreven om de beoogde resultaten te behalen.

 

Read more

Klanttevredenheid verhogen

Opdrachtgever X is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van stalen kasten voor B2B markt. Het bedrijf is na overname flexibeler geworden, de lay-out van de fabriek is aangepast en er is geïnvesteerd in nieuwe machines.
Aanleiding tot de opdracht is dat de opdrachtgever een transitie ziet in de manier van orders werven. Bedrijven moeten actieve stappen nemen om orders te werven. Opdrachtgever X heeft niet inzichtelijk hoe hun klanten denken over het aanbod en de service die zij leveren. Inzicht in de mening van klanten is belangrijk voor het formuleren van een vernieuwde strategie. Zonder dit inzicht kan de klant niet reflecteren op haar positionering in de markt om vervolgens de klanttevredenheid te verhogen.

Opdracht
De opdracht is om de huidige klanttevredenheid op het gebied van aanbod en service in kaart te brengen en vervolgens een advies te formuleren dat leidt tot verhoging van de klanttevredenheid.

Voortgang en resultaat
Een groep HBO studenten heeft het klanttevredenheidsonderzoek geformuleerd en uitgevoerd. Na het doorlopen van deze fases is men tot een conclusie/aanbeveling gekomen voor opdrachtgever X. Dit zal leiden tot het toenemen van de service door een kortere levertijd en ook zullen er minder klachten komen door de optimalisering van het proces.

Read more

Nieuw klepaandrijfsysteem

Sinds 2014 werkt de opdrachtgever aan het ontwerp van een nieuw klepaandrijfsysteem voor 4-takt verbrandingsmotoren. Het systeem is specifiek gericht om frictieverlies en daarmee brandstofverbruik te verlagen. Door een uniek stelsysteem zal het bijdragen aan een hogere vermogensafgifte wat een kleinere motor krachtiger maakt.

Opdracht
Het maken van een prototype van het reeds gemaakte concept, en deze te testen. Het 1e prototype is volledig in 3D uitgetekend en deels als concept in aluminium vervaardigd.

Read more

Monitoringstool ter voorkoming van productiestilstand

Opdrachtgever X is een leverancier op het gebied van industriële ICT-services, gericht op het oplossen van storingen en het verrichten van kleine modificaties bij de systemen van industriële klanten. Ook worden inspecties van de installaties bij klanten uitgevoerd, het gaat dan om de systemen die een productieomgeving besturen.

Met behulp van deze inspecties probeert de opdrachtgever preventief maatregelen te treffen om te voorkomen dat systemen uitvallen met productiestilstand tot gevolg. De druk op de productie bij de klanten is dusdanig hoog, dat stilstand te allen tijde moet worden voorkomen.

Op dit moment zijn inspecties momentopnames, ze bieden dus geen garantie dat alles continue blijft werken zoals het hoort. Door netwerken en productiesystemen continue te monitoren wordt het mogelijk om optreden problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Er is dus vraag naar een systeem of tool die processen (volledig) autonoom kan monitoren en de bewaker van de tool kan waarschuwen indien het proces bepaalde restricties overschrijdt. Uit deze situatie komt de volgende onderzoeksvraag tot stand:

“welke monitoringstool(s) kan de opdrachtgever succesvol, op korte termijn, bij haar klanten implementeren?”

Resultaat
Na gesprekken met relaties zijn er 7 softwarepakketten overgebleven. Deze staan op de definitieve shortlist. Na uitvoerige analyse van de definitieve shortlist en gesprekken met enkele aanbieders op de deze shortlist, is duidelijk dat er géén monitoringstools bestaan die “alles” monitoren. PLC monitoring is namelijk bij geen enkel pakket een optie. Wat wel duidelijk is, is dat veel partijen zich realiseren dat hier kansen liggen. Ze willen op korte termijn aan de slag met het ontwikkelen van software om PLC-monitoring mogelijk te maken.

 

Read more

Versneld verfmengsysteem

In de verfindustrie en ook op Point of Sales locaties worden verfmengsystemen ingezet.

Het proces loopt normaliter als volgt; een blik/emmer met bijv. 90% basisverf wordt in machine geplaatst en vervolgens worden de kleurpasta’s er automatisch aan toegevoegd. Aansluitend wordt een deksel geplaatst om een blik of emmer af te sluiten. Vervolgens wordt dit in een mixer geplaatst en wordt de verf geschud/gemixed (gehomogeniseerd). .

De kleurpasta’s moeten dan in een dergelijk mengproces gelijk verdeeld worden zodat de gewenste eindkleur behaald wordt. Bij een 1 liter blik is dat meestal rond de 60 seconden. Bij een 20 liter emmer is dat meestal rond de 3-4 minuten. Toch duurt dit te lang en roept de markt om oplossingen om sneller het gewenste kleurresultaat te kunnen bereiken.

Opdracht:
Een sneller verfmengsysteem waarbij de duurzaamheid van de mixer gegarandeerd blijft en indien er hogere snelheden komen moet ook het risico van slijtage worden gewaarborgd. Concreet betekent deze vraag vanuit de verfindustrie: wat kan er technisch veranderd worden aan de verfmixer om 50% van de tijd af te halen die nodig is om de energie in het schudproces te stoppen en toch tot een goed resultaat te komen.

Voortgang:  
Deze vraag is ondergebracht bij werktuigbouwkunde – Fontys Hogescholen. Een studenten projectteam gaat hiermee aan de slag.

Read more

Hulp bij een startup

Studio Tast is een jonge, snel groeiende ontwerpstudio. Studio Tast richt zich op het ontwerpen van waardevolle leerervaringen. Hiervoor worden ze ingeschakeld door o.a. technologie bedrijven, fuserende scholen en innovatieve startups. Studio Tast heeft een aantal eigen ontwikkelde producten in beheer. Aan enkele van deze producten is veel behoefte, dat is bevestigd door het bedrijfsleven maar ook door directeuren, uitgevers en docenten zelf. De producten zijn met een relatief kleine investering marktklaar te maken en kunnen een grote impact hebben in het onderwijs.

Opdracht:
Om deze producten naar de markt te brengen dient er een duidelijk stappenplan en marketingplan gemaakt te worden, zodat zij hun product marktklaar kunnen presenteren tijdens de DDW’16.

Voortgang:
Een technische bedrijfskunde student van Fontys Hogescholen gaat als stagiaire aan de slag om een duidelijk stappenplan + marketingplan voor Studio Tast.

Read more

Project: Gezamenlijke ondernemers

Een groep van drie ondernemers heeft een gezamenlijk concept bedacht waarmee op zeer eenvoudige wijze kunststof en papier gescheiden kunnen worden bij verpakkingen in elk denkbaar formaat en voor vrijwel elke denkbare toepassing. Zij hebben dit concept kunnen octrooieren.

Opdracht:

  • Voor het verder uitbouwen  dienen prototypes vervaardigd te worden.
  • Er moet een plan komen voor het internationaal vermarkten van het product.

Voortgang:

Leerlingen van ROC Ter Aa nemen het eerste deel voor hun rekening.  Het plan om het product internationaal te vermarkten zal door studenten van Fontys Hogeschool op zich genomen worden.

Read more

Project: Onemandrone

Opdrachtgever OneManDrone is gespecialiseerd voor het inzetten van drones waarop een reservoir gemonteerd is.
Deze drones kunnen worden ingezet in de agrarische sector, bijvoorbeeld voor precisie besproeiing of het besproeien van gewassen op moeilijk bereikbare plaatsen (bijvoorbeeld berghellingen). Door het inzetten van drones voor deze toepassingen, kan de efficiëntie en effectiviteit van besproeiing van gewassen aanzienlijk worden verhoogd.

Opdracht:

  • Het ontwikkelen van een businessplan voor het opzetten en uitbouwen van het bedrijf.
  • Het in kaart brengen in welke gebieden in de wereld het product succesvol ingezet kan worden.

Resultaat:

Een businessplan is ontwikkeld door een groep studenten van het Fontys Centrum van Ondernemerschap. Daaraan werd een marktonderzoek gekoppeld naar een aantal geselecteerde doelmarkten wereldwijd die geschikt zijn voor de producten van Onemandrone.

Read more

Smart Design to Market Award

Smart Design to Market (SDtM) is een nieuw talentontwikkelingstraject voor net afgestudeerde ontwerpers en ontwikkelaars uit Noord-Brabant. 20 jonge deelnemers van diverse opleidingen in Noord-Brabant pitchten op dinsdag 17 november hun projecten aan bedrijven uit het netwerk van ASML, één van de medeoprichters van SDtM samen met de provincie Noord-Brabant en Eduventure.

SDtM heeft twee doelen: het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten bij de jonge entrepreneurs ontwerpers én begeleiden dat hun afstudeerproject daadwerkelijk op de markt komt. SDtM biedt de deelnemers een leer- en netwerktraject met gerichte workshops, coaching en direct contact met bedrijven uit de Brainport-regio om hun concept verder te ontwikkelen.

Talent gespot!
SDtM is gericht op talentvolle makers en hun afstudeerwerk: ontwerpers, product-, en conceptontwikkelaars, (game)designers en engineers die een veelbelovend afstudeerwerk hebben gemaakt en de prototypes willen door ontwikkelen. Scouts van SDtM hebben de deelnemers geselecteerd op basis van marktgerichtheid, de kwaliteit van het prototype, de urgentie van het werk voor de maatschappij, de inschatting van de haalbaarheid & schaalbaarheid, originaliteit en de relevantie voor de maakindustrie.

Dit jaar nam ook United Brains/Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CvO) op 19 februari 2016 deel in de jury tijdens de finale.

Smart Design to Market mentorshap

Read more
  • 1
  • 2